SparkLogo

Newsroom

#Garansys #teamcoaching #verandertraject #TOC

Teamcoaching: 7 gouden regels

Image

Verandering binnen een bestaande organisatie is een ingewikkeld proces. Want hoe zorg je ervoor dat teamleden de waarde inzien van de verandering? Hoe zorg je voor motivatie? En misschien wel het belangrijkste: dat de verandering beklijft? Monique Nobel is IT-consultant bij Garansys en heeft jarenlang ervaring met het begeleiden van verandertrajecten. Teamcoaching met aandacht voor (onderliggende) gedragspatronen is volgens Monique onmisbaar voor het al dan niet slagen van verandertrajecten. Haar ervaringen en tips deelt ze in deze blog.

Theorie
Teamcoaching: je hoort en ziet de term steeds vaker voorbijkomen, de populariteit stijgt. Maar het is een breed begrip. De wetenschappelijk betekenis is:

Een vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.”

Het is een vorm van leren waarin het team als geheel bekwamer wordt in het bereiken van gestelde doelen. Collectieve patronen en gedrag en denken in de groep worden zichtbaar. Bij teamcoaching zoekt de coach naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep. Een teamcoach is erop gericht het bewustzijn van het team te vergroten om vanuit dat grotere bewustzijn de groep in zijn denken en handelen in beweging of ontwikkeling te krijgen.

Praktijk
Een hele mond vol maar hoe werkt dit nu in de praktijk? Zeker bij de veranderingstrajecten die Garansys begeleidt, is team coaching van belang. Er wordt bijvoorbeeld een nieuwe werkwijze of houding en gedrag vereist om aangescherpte doelen in een organisatie te bereiken. Bestaande gedragspatronen moeten worden doorbroken. Dit vergt o.a. doorzettingsvermogen, regelmaat en een veilige leeromgeving.

Voor effectieve teamcoaching geloven wij in een aantal gouden regels.

1. Duidelijke leerdoelen 
Samen met het team wordt het doel bepaald. Wat is ervoor nodig om het doel te behalen, wat zijn dan de resultaten (wat zien we anders) en wat is de planning?

2. De juiste klik 

Tussen het team en de coach moet een klik zijn. Men moet elkaar respecteren en elkaars meerwaarde zien.

3. Regelmaat 

Om een goed resultaat te bereiken, is er regelmaat nodig: geregelde teambijeenkomsten om te reflecteren (bijvoorbeeld retrospectives) en tussentijds de mogelijkheid om het geleerde in de praktijk te brengen.

4. Veilig leerklimaat 

Belangrijk is dat er een sfeer van vertrouwen en veiligheid aanwezig is. Het gaat tenslotte vooral om persoonlijk gedrag. De leidinggevende mag hier geen “misbruik” van maken.

5. Gestructureerde sessies

Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Wat is het doel;
- Wat is de actuele situatie, wat zien we in houding en gedrag;
- Welke opties zijn er om het anders te doen;
- Wat is de conclusie en wat zijn de concrete acties.
 
6. Vragen stellen 
Een goede coach vraagt door en door. Er worden geen instructies, dwingende adviezen of richtinggevende suggesties gegeven. Met de antwoorden op de vragen moet het team zelf tot inzichten komen.

7. Resultaten evalueren
Hierbij wordt continu de vraag gesteld of de inzichten effect hebben in de dagelijkse praktijk en of het doel is behaald.


Zo heb ik diverse teams begeleid in het verbeteren van hun teamprestaties in relatie met de klant. Door duidelijke en concrete doelen te stellen, bijvoorbeeld het verkorten van de doorlooptijd van een hypotheekofferte met een x-aantal dagen of het verhogen van de klanttevredenheid bij het afhandelen van een klacht) en bepalen wat er nodig is om het proces, de houding en het gedrag te veranderen, hebben de teams zich stap voor stap verbeterd. Door vragen te stellen en zich te verwonderen, komen de medewerkers er zelf achter wat er anders moet.

Door concrete acties kort cyclisch te monitoren en visueel te maken, wordt de verandering levendig. Resultaat is een betere samenwerking, meer werkplezier en een tevreden klant.

Coaching bij zelfsturende teams
Met een coachende stijl van leidinggeven zorgt de manager ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen bij hun werk en de organisatie. Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor een product, dienst of proces. Ze kunnen zichzelf motiveren, zowel individueel of als team. De leidinggevende is geen baas maar een coach van het team (dienend en faciliterend leiderschap). Het team is zelf verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten. Het betekent ruimte geven, maar moet je dan meteen alles loslaten?

Waar teveel wordt losgelaten zal (opnieuw) gestuurd moeten worden. Er zal dan een balans gezocht moeten worden tussen sturen en loslaten. Bijvoorbeeld bij de vakantieplanning: als iedereen tegelijkertijd op vakantie gaat zal er meer gestuurd en ingegrepen moeten worden totdat de situatie weer op orde is. Duidelijke kaders en normen zijn van belang waarbinnen het team zelf kan handelen. Worden deze kaders, normen en waarden overschreden? Dan is weer meer sturing noodzakelijk. Indien de volwassenheid van een team groeit zal sturing minder nodig zijn. Bij het proces van vorming van zelfsturende teams is gebleken dat coaching van belang blijft.

Over Monique
Monique NobelAls teamcoach ligt mijn kracht in de verbinding en resultaatgericht verbeteringen doorvoeren voor de klant. Dit alles om als klant succesvol te blijven, nu én in de toekomst. Mijn ambitie ligt op het vlak van het laten groeien van de menselijke kant van de organisatie. Het doorgronden van wat er verbeterd kan worden in de organisatie is een belangrijke basis. Het hoe we dit voor elkaar krijgen is vaak lastig. Mensen vallen terug in “oude” patronen van houding en gedrag.

Daarbij breng ik de sterke eigenschappen van een team samen, coach hen daarin en doorbreek gedragspatronen waardoor de prestatie verbetert. Ik krijg energie van samen met een organisatie en teams een hogere kwaliteit te bereiken in proces- en systeemverbetering, producten en bedrijfsdoelstellingen waarbij Agile en continu verbetering de filosofie is.

Wilt u meer weten over de IT-verandertrajecten van Garansys? Neem dan contact met ons op!

Bron:      Aug 31, 2017

Logo