SparkLogo

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Image

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Caesar Groep 


  1. Onderwerp

1.1    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en de daaraan voorafgaande fase waarbij door Caesar Groep Rotterdam B.V., of door aan haar gelieerde ondernemin­gen (hierna Caesar), diensten worden geleverd of verplichtingen worden aangegaan, aanvullende of vervolgopdrachten daaronder begrepen en zijn ook van toepassing voor de (rechts-)personen die voor of ten behoeve van Caesar werken of diensten verlenen. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2    Alle aanbiedingen van Caesar zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod anders is aangegeven. Alle aanbiedingen, bevestigingen en facturen worden elektronisch verstuurd en/of aanvaard.

1.3    Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht en zullen opdrachtgever en Caesar in overleg treden om bedoelde bepalingen te vervangen door bepalingen die   zoveel mogelijk doel en strekking van bedoelde bepalingen benaderen.

1.4    Verlenging van opdrachten danwel opdrachten die een waarde van 10.000 euro niet te boven gaan, worden door Caesar schriftelijk of elektronisch bevestigd zonder dat een handtekening van de opdrachtgever vereist is. Opdrachtbevestigingen worden geacht juist en volledig te zijn, tenzij de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na verzending maar uiterlijk de dag voorafgaande aan de uitvoering schriftelijk te kennen geeft dat de bevestiging niet correct is. Door de opdrachtbevesti­ging komt de overeenkomst tot stand.

 

  1. Verplichtingen

2.1    Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk aangegeven, houden de verplichtingen van Caesar voortvloeiende uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst in dat Caesar de op­drachtgever diensten zal (laten) verlenen om de door de opdrachtgever aan Caesar opgedragen werkzaamheden te laten uit­voeren met het door de opdrachtgever gespecificeerde functie- en ervaringsniveau. Caesar neemt op zich, zich in te spannen de diensten en /of de werkzaam­heden in overeenstemming met de schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken met zorg uit te (laten) voeren.

2.2    Caesar heeft de mogelijkheid om de medewerkers, die de diensten verlenen dan wel de werkzaamheden bij op­drachtgever uitvoeren, naar eigen inzicht te vervan­gen door medewerkers van gelijk opleidings- en ervaringsniveau.

2.3    In verband met de uitvoering van eventuele garantie- en/ of service werkzaamheden uit eerdere opdrachten, garandeert Caesar behoudens in geval van ziekte of overmacht slechts de be­schikbaarheid van medewerkers voor 80% (tachtig) van een normale werkweek. Onder normale werkweek wordt een werkweek van 40 uur verstaan.

2.4    Wijzigingen van de duur, het karakter dan wel de aard van de diensten, is slechts mogelijk na schriftelijke goedkeuring door Caesar.

2.5    De opdrachtgever is verantwoordelijk, draagt de kosten daarvan en vrijwaart Caesar voor eventuele aansprakelijkheden voor het tijdig ter beschikking stellen van een werkplek, informatie, apparatuur en program­matuur die voldoen aan alle daarbij behorende verplichtingen uit wet, regelgeving en richtlijnen. Zonodig zal in de overeenkomst met opdrachtgever nader worden gedefinieerd wat onder werk­plek, informatie, apparatuur en programmatuur is te ver­staan. Het overeengekomen tijdstip van oplevering ver­schuift met de tijd dat niet aan het hierboven bepaalde is voldaan.

 

  1. Vergoedingen

3.1    De opdrachtgever is aan Caesar verschuldigd een vergoe­ding gelijk aan het aantal door de medewerkers van Caesar aan de diensten of werkzaamheden bestede uren vermenig­vuldigd met het tussen opdrachtgever en Caesar overeen­gekomen tarief, dan wel de overeengekomen prijs, vermeer­derd met de door de medewerkers gemaakte kos­ten die ingevolge de opdracht overeenkomst daarvoor in aanmerking komen, vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting. Kosten voortvloeiende uit het bepaalde in art. 2.5 worden afzonderlijk in rekening gebracht. Tarieven en prijzen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van CBS cijfers voor zakelijke dienstverlening of de meest geëigende in de IT branche.

3.2    Werkzaamheden die naar het oordeel van Caesar geen onderdeel uitmaken van de door Caesar aanvaarde op­dracht en door de opdrachtgever worden opgedragen aan een medewerker zullen altijd worden vergoed op basis van de door Caesar gehanteerde tarieven per tijdseenheid of per functiepunt. Een functiepunt is een rekeneenheid als bedoeld in de door Caesar gestandaardiseerde open cal­culatie methode.

3.3    Als Caesar aan opdrachtgever (elektronisch) urenregistratie formulieren ter beschikking stelt, dan zal opdrachtgever deze formulieren uiterlijk binnen 2 werk­dagen goedkeuren en getekend aan Caesar retourneren. Indien de formulie­ren niet tijdig zijn geretourneerd of geen aanmerkingen zijn gemaakt, staat de juistheid van het aantal opge­geven uren vast.

3.4    Bij alle prestaties, waaronder in ieder geval uren wordt verstaan, is de overeengekomen prijs, of het betreffende deel daarvan, verschuldigd bij gehele of gedeeltelijke ople­veringen, tenzij anders in de opdrachtbevestiging dan wel de overeenkomst vermeld. De facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door de opdrachtgever betaald te zijn. Indien de facturen niet tijdig zijn voldaan is de op­drachtgever vanaf dat tijdstip 1% rente per maand of een gedeelte daarvan, verschuldigd zonder dat ingebreke­stelling nodig is. Indien na aanmaning en ingebrekestelling opdrachtgever nalatig blijft de vorderingen te voldoen, zal Caesar de vordering(en) ter incasso uit handen geven of over dragen en is de opdrachtgever tevens verplicht tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechte­lijke kosten, waaronder begrepen kosten berekend door externe deskundigen, naast de eventuele proceskosten, zulks met een minimum van 15% van het totaal door de op­drachtgever aan Caesar verschuldigde bedrag inclusief de geaccumuleerde rente.

3.5    Indien een der partijen een essentieel deel van haar ver­plichting(en) toerekenbaar niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de andere partij het recht de voor haar uit de over­eenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten dan wel zekerheden te vragen, onverminderd het recht op na­koming van de aangegane verplichtingen en de overige rechten.

 

  1. Intellectueel eigendom

4.1    Voor door Caesar ontwikkelde auteursrechtelijk be­schermde werken die bij de verlening van diensten of de uitvoering van werkzaamheden worden gebruikt berusten de rechten bij Caesar en verkrijgt de opdrachtgever een   al­leen aan haar toekomend onbeperkt gebruiksrecht.

4.2    Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de eventueel te sluiten licentie overeenkomsten met betrekking tot het ge­bruik van eventueel auteursrechtelijk of anderszins be­schermde werken, modellen en uitvindingen en intellectuele eigendomsrechten die bij de dienstverlening en de uit­voering van werkzaamheden worden gebruikt en vrijwaart Caesar en haar medewerkers voor de gevolgen van even­tuele inbreuken op rechten van derden.

 

  1. Geheimhouding en non-concurrentiebeding

5.1    Caesar en opdrachtgever, waaronder begrepen gelieerde partijen en de klant van de opdracht­gever, verplichten zich om alle door haar bij de verlening van diensten en de uitvoering van werk­zaamheden ingeschakelde (rechts-)personen een geheim­houdingsverplichting op te leggen. Ieder der partijen ver­plicht zich om alle informatie van vertrouwelijke aard die voor en na het aangaan van de overeenkomst tussen par­tijen is uitgewisseld geheim te houden.

5.2    Opdrachtgever, waaronder begrepen gelieerde partijen en de klant van de opdracht­gever, verplichten zich ge­durende de looptijd van de overeenkomst en gedurende een periode van een jaar na beëindiging daarvan, geen bij de opdracht betrokken personeelsleden of medewerkers van de andere partij in dienst te nemen dan wel, direct of indirect, buiten Caesar om voor zich te laten werken.

5.3    Bij overtreding van de verplichtingen, voortvloeiend uit artikel 5.1 en 5.2, verbeurt de nalatige partij aan de ander een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete van 50.000 euro per overtreding, vermeerderd met 5.000 euro voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Kettingbeding. Opdrachtgever garandeert, en staat in voor de juiste voldoening, voor zich en namens zijn opdrachtgever(s), voor de nakoming van de bepalingen uit de tussen hen gesloten overeenkomst.

 

  1. Beëindiging

6.1.   Indien geen termijn voor de duur van de overeenkomst is overeengekomen dan wel de overeenkomst naar haar aard niet door volbrenging eindigt, dan is ieder der partijen ge­rechtigd de overeenkomst te beëindigen door schriftelijke opzegging met inachtneming van een termijn van minimaal één maand.

6.2.   Caesar kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennis­geving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien opdrachtgever - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoegingen van onder­nemingen. Caesar zal wegens deze beëindiging   nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.

6.3.   Indien opdrachtgever verlenging van enige contractperiode wenst, dan dient zij Caesar minimaal 1 maand voor de be­ëindiging van de periode schriftelijk op de hoogte te stellen, waarbij Caesar zich het recht voor­behoudt geen gevolg aan dit verzoek te geven.

6.4.   Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dat wordt veroorzaakt door over­macht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toereken­bare tekortkoming van toeleveranciers of opdrachtgevers waarvan Caesar personeel of zaken betrekt, dan wel ziekte van medewerkers die bij de uitvoering van diensten of het verrichten van werkzaamheden zijn ingeschakeld.

 

  1. Oplevering, garantie en onderhoud

7.1    Werkzaamheden waarbij Caesar verplichtingen op zich heeft genomen die tot een prestatie van Caesar leiden, wor­den altijd uitgevoerd overeenkomstig de door Caesar ge­hanteerde standaard methoden. De uitvoering vindt altijd plaats in fasen, als in de methodiek omschreven, waarbij een nieuwe fase pas in uitvoering wordt genomen als de eerdere fase volledig is opgeleverd. De methodiek zal wor­den omschreven in de met opdrachtgever af te sluiten overeenkomst(en).

7.2    De oplevering van een fase of de overeengekomen presta­tie, vindt altijd plaats middels een schriftelijke mededeling van Caesar aan de opdrachtgever, waarna de garantie pe­riode in werking treedt. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoort implementatie tot de werkzaamheden van op­drachtgever. Controle door de opdrachtgever dient binnen 14 dagen na de oplevering te zijn uitgevoerd. Binnen deze periode dienen eventuele afwijkingen van hetgeen is over­eengekomen schriftelijk door de opdrachtgever te worden gemeld aan Caesar, waarna overeenkomstig de hieronder geformuleerde garantie bepaling herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd.

7.3    De garantieperiode is drie maanden te rekenen vanaf de opleveringsdatum. De garantie houdt in dat Caesar mede­werkers ter beschikking heeft om verbeteringen in de pro­grammatuur aan te brengen, voor zover blijkt dat er niet wordt voldaan aan de vastgelegde functionele specificaties, het niet voldoende reproduceerbaar is en er een zo uitge­breid mogelijke schriftelijke melding aan Caesar wordt ge­daan. Caesar garandeert nimmer dat de programmatuur zonder fouten zal werken, dan wel dat alle fouten zullen worden verbeterd. De garantie werkzaamheden worden   uit­gevoerd op basis van de overeengekomen tarieven en kosten, tenzij er sprake is van een opdracht op basis van fixed budget, in welk geval de werkzaamheden uit hoofde van de garantie aanspraken kosteloos zullen geschieden. Iedere garantie vervalt indien door of namens de opdracht­gever wijzigingen in de programmatuur zijn aangebracht waaronder niet de wijzigingen worden verstaan die ten   behoeve van de implementatie van de programmatuur zijn aangebracht.

7.4    Indien er een opdracht tot onderhoud is aanvaard, hetgeen het geval is indien er een onderhoudsovereenkomst met opdrachtgever is aangegaan, zal een dergelijke opdracht indien niet gespecificeerd alleen betrekking hebben op   correctief onderhoud, waar­onder wordt verstaan het aanbrengen van verbeteringen in de programmatuur, databases en omgeving van de door de opdrachtgever gesignaleerde en schriftelijk gemelde sto­ringen in de werking van de programmatuur, databases en omgeving, een en ander overeenkomstig de bij Caesar ge­bruikelijke gestandaardiseerde methoden en technieken. Werkzaamheden in het kader van een onderhouds­overeenkomst zullen worden uitgevoerd op de gebruikelijke kantoortijden. Voor werkzaamheden die op verzoek van opdrachtgever buiten kantooruren plaatsvinden, zullen de daarop betrekking hebbende verhoogde tarieven en kosten in rekening worden gebracht.

 

  1. Aansprakelijkheid

8.1    Diensten en werkzaamheden worden door Caesar uit­gevoerd in opdracht en voor rekening en risico van op­drachtgever. Op de resultaten van de dienstverlening dan wel op de werkzaamheden, wordt geen en­kele garantie gegeven anders dan vermeld in artikel 7 van deze voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Caesar voor schade uit dien hoofde is hierbij uitdrukkelijk uitge­sloten, tenzij de schade veroorzaakt mocht zijn door opzet of grove schuld van Caesar of medewerkers waarvan   Caesar zich heeft bediend.

8.2    Enigerlei vergoeding van schade is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijk­heidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden geen vergoeding onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt betaald, is de totale aansprakelijkheid waaronder de aansprakelijkheid voor schade door dood of lichamelijk   letsel beperkt tot vergoe­ding van directe schade tot   maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, waarbij de bedon­gen prijs voor overeenkomsten die een looptijd van meer dan een jaar hebben, gesteld wordt op de prijs die bedon­gen is voor een jaar. In alle gevallen is de totale vergoeding van schade beperkt tot 500.000 euro.

8.3    Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daar­onder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste be­sparingen en schade door bedrijfsstagnatie is onder alle omstandigheden uitgesloten.

8.4    De opdrachtgever vrijwaart Caesar voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid dan wel an­dere aanspraken die veroorzaakt zijn door producten of diensten of systemen waaraan door Caesar diensten zijn verleend of werkzaamheden zijn uitgevoerd.

8.5    Enige aansprakelijkheid van Caesar kan slechts ontstaan indien de opdrachtgever onverwijld, deugdelijk en schriftelijk Caesar in gebreke stelt en op de hoogte brengt van de schade oorzaak en waar mogelijk een redelijke termijn gunt ter zuivering van de tekortkoming en Caesar toerekenbaar ook na het verstrijken van de termijn in haar verplichtingen tekort blijft schieten.

 

  1. Toepasselijk recht

9.1    Op de door Caesar gesloten overeenkomsten en de door Caesar gedane aanbiedingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht, onverminderd het recht van Caesar om geschillen voor te leggen aan een andere bevoegde rechter in Nederland.